Thứ Năm,18/07/2024 01:50   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 3
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 3

Hoạt động LHH tỉnh Long an

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 LIÊN HIỆP HỘI TỈNH 17/06/2024

UBND TỈNH LONG AN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 LIÊN HIỆP CÁC HỘI                                                      Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc

KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH                                                       Long An, ngày 11 tháng 6 năm 2024                                                                             

           Số: 06/BC-LHH                                 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

1. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và Nhà nước

Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (gọi tắt là Liên hiệp Hội) luôn quan tâm triển khai, quán triệt cácchủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là các Chỉ thị,Nghị quyết (Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóaXIII), Kết luận của cấp trên và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhândân tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ Liên hiệp Hội.

-Nhân Kỷ niệm Ngày Khoa học& Công nghệViệt Nam 18/5/2024, Liên hiệp Hội tổ chức Hội nghị trí thức Khoa học và Côngnghệ quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóaXIII “về tiếp tục xây dựng và phát huyvai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bềnvững trong giai đoạn mới”; quán triệt Chương trình của Tỉnh uỷ thực hiệnNghị quyết số 45-NQ/TW; Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩymạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh”; Triển khai Chuyênđề năm 2024 của tỉnh “Học tập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổilối làm việc, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩthật, nói thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật”.

 Tại Hội nghị trí thức Khoa học và Công nghệ -Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chủtịch Liên hiệp Hội biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thànhtích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

- Tiếp tụctuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 9737/QĐ-UBND ngày 13/10/2023về ban hành Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnhLong An giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình số 38-CTr/TUngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phụcvụ phát triển bền vững đất nưóc trong tình hình mới”; triểnkhai thực hiện Kế hoạch số 1128/KH-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh Long An về đội ngũ trí thức.

2. Kết quả thực hiện nhiệmvụ chuyên môn

a) Công táccủng cố, kiện toàn tổ chức

 Bộmáy Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh không có biến động. cơ quan Liênhiệp Hội gồm 4 người, trong đó Chủ tịch là Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy kiêmnhiệm, 01 Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký; 01 Phó Chủ tịch là Chủ tịchHội Luật gia kiêm nhiệm; 01 cán bộ giúp việc.

Liên hiệp hội tỉnh có 17 hội thành viên, 13 đơn vị liênkết. Ban chấp hành: 27; Ban Thường vụ: 08 ủy viên; Uỷ viên Đảng Đoàn: 03.

 Bộ máy đã duy trì hoạt động ổn định.

b) Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên hiệp Hội duy trì thực hiện công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội theoQuyết định số 14/2014/QĐ-TTg, ngày14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực phối hợp Sở Khoahọc và công nghệ tham mưu UBND tỉnhtạo cơ chế pháp lý để Liênhiệp Hội tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có hoạt độngtư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh.

       - Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm2024, nhiều Hội thành viên Liên hiệp Hội tỉnh triển khai hoạt động tưvấn, phản biện, đóng góp đối với các dự thảo đề án, chương trình,nhất là các dự án luật, các đề tài cấp huyện, cấp sở, các dự án củatỉnh và Trung ương: Tham gia đóng góp 13 Dự án luật của Trung ương vàđịa phương, văn bản viphạm pháp luật của địa phương năm 2024[1]; góp ý 05 dự án quy hoạch và 02 Đề án trong tỉnh[2],.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốctỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và phát huy vai tròtham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo Quyết định số 217/QĐ/TW ngày12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hộicủa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân thamgia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

b) Thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức

- Liên hiệp Hội tổ chức sinh hoạt 01chuyên đề về Chính phủ số và kết quả chuyển đổi số tỉnh Long Anđến năm 2025 định hướng năm 2030 cho Ban chấp hành và các Hội thành viên (BCV: Trung tâm tin học, SởThông tin và Truyền thông). Duy trì thông tin hoạt động trên Webstiecủa Liên hiệp hội tỉnh với tên miền là lavusta.longan.gov.vn,trong 6 tháng đầu năm Liên hiệp Hội tỉnh đã đăng tải gần 30 bài trên cáclĩnh vực.

- Các đơn vị thành viên tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biếnchủ trương, kiến thức cho Hội viên và nhân dân. Tùy theo điều kiện thực tếcủa từng đơn vị, công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức chuyên môn thuộclĩnh vực liên quan được hướngdẫn, triển khai kịp thời đến các cấp hội trong tỉnh và chuyển tải đến hội viên và nhân dân thông qua các buổi toạ đàm, tập huấn[3]. Qua công tác tuyên truyền được hội viên và nhân dân hưởng ứngtích cực mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ  đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

c. Hoạt động Cuộc thi sáng tạo KH&KT, tôn vinh trí thức

+ Triển khai Giải thưởngSáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024 của Liên hiệp Hội Việt Nam.

+ Phối hợp với Tỉnh Đoàn, triển khai cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếuniên, nhi đồng toàn quốc năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024 – 2025).

+ Triển khai và xét chọn tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2024 theo Kế hoạch số 11/KH-LHHVN, ngày 30/01/2024 củaLiên hiệp Hội Việt Nam (có 01 hồ cá nhân gửi LHHVN).

d. Hoạt động phối hợp hội thành viên và với sở ngành

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ thammưu Tỉnh ủy tổ chức họpmặt  trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo mừngĐảng, mừng xuân năm 2024.

- Phối hợp với các sở, ngành, trực tiếp là Sở Khoa học và Công nghệ thammưu xây dựng Chương trình của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW.

-Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm NgàyKhoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2024, Liên hiệp Hội tỉnh phối hợp với SởKhoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị trí thức Khoa học & Công nghệ  trong tỉnh quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền mục đích ý nghĩa của ngày KH&CNViệt Nam 18/5/2024 và các thành tựu khoa học và công nghệ đối với sự phát triểncủa đất nước, nhằm nâng cao nhận thức của xã hội và đội ngũ trí thức về vai tròcủa khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

4) Công tác thi đua khen thưởng

Liênhiệp Hội ban hành Quy chế Thi đuakhen thưởng của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An Khóa III,nhiệm kỳ 2022-2025; xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2024.

Tại Hội nghị Tỉnh ủy Sơ kết 03 năm thực hiệnKết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉthị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Liên hiệp Hội đề nghịtặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắctrong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn2021-2024; Chủ tịch Liên hiệp Hội biểu dương, khen thưởng 04 tập thể và 6 cánhân.

5) Hoạt động của các Hội thành viên

 Các hội thành viên, đơn vị liên kết thuộcthành viên Liên hiệp Hội duytrì tốt các hoạt động của mình, tích cực tham gia và tổ chức các hoạtđộng liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao mang lại hiệu quả thiếtthực:

- Tổ chức tuyên truyền thực hiện các nhiệmvụ, giải pháp thúc đẩy phát triển xã hội số tỉnh Long An, tuyên truyền vận độngthực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ chí Minh năm2024[4]. Ngoài ra các Hội còn tuyên truyền cácnội dung theo theo chức năng, nhiệm vụ được giao như: Tổ chức Tọa đàm, triểnlãm, tập huấn, sinh hoạt các Câu lạc bộ với các đề tài có nội dung chuyên sâunhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, kinh nghiệm cho Hội viên[5].

Trong 6 tháng đầu năm, các Hội thànhviên làm tốt công tác xã hội: Tổ chức tư vấn pháp luật,khám và cấp thuốc miễn phí; vận động tặng quà cho người nghèo, hộchính sách và hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật… nhân các ngày Lễ lớn và dịp đón Xuân Quý Mão năm 2023[6].

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.    Ưu điểm

Trong 6 thángđầu năm 2024, Liên hiệp Hộitỉnh đã bám sát, tập trung triểnkhai thực hiện tốt các nhiệmvụ Nhà nước giao. Hoạt độngbám sát Quy chế; duy trì nền nếp chế độ họp định kỳ của Thường trực, Đảng đoàn,Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

Các Hội thành viên và các đơn vị liên kếttích cực phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan ở đơn vịmình.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luậtvà kiến thức được chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền,thông tin hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên Liên hiệp hội trênWebstie và các buổi sinh hoạt chuyên đề. Phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động khoahọc và công nghệ chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2024; tổchức hội nghị trí thức triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước.

2. Hạn chế:

Còn một vài nhiệm vụ kết quả thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ranhư: Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoahọc và kỹ thuật; sinh hoạt chuyên đề KH&CN.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Trong 6 thángcuối năm 2024, Liên hiệp Hội tiếp tục bám sát, thực hiện nhiệmvụ Nhà nước giao đạt kết quả theo kếhoạch đề ra, trong đó tập trung các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là quán triệt việc học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề của tỉnh năm 2024 “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hoá và con người Long An”, NghịQuyết số 51-NQ/TU, ngày 04/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “ Xâydựng, phát triển văn hóa con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, Chương trình của Tỉnh uỷ thực hiệnNghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò củađội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững tronggiai đoạn mới” trong hệ thốngLiên hiệp Hội.

- Thực hiện tốt công tác tư vấn, phảnbiện và giám định xã hội năm 2024.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai cuộc thi Sáng tạo dành chothanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh về tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024 - 2025) khi có kế hoạch của Trung ương.

- Tổ chức sinh hoạt các chuyên đề Khoa học và công nghệ, phổ biến kiến thứckhoa học công nghệ theo chương trình hoạt động đề ra.

- Đẩy mạnh thông tin các hoạt động của các hội thành viên trên Website Liênhiệp hội tỉnh với sự tham gia của các hội thành viên.

- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò vận động, tập hợp và tạo điềukiện để đội ngũ trí thức đóng góp phần trí tuệ và sức lực vào côngcuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

- Thực hiện công tác kiểmtra của Ban thanh tra Liênhiệp Hội.

- Xây dựng Chương trình công tác phối hợp giữa Liên hiệp cácHội KH&KT tỉnh với MTTQVNtỉnh.

- Tổchức Hội nghị trí thức và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Long An8/11/2024.

 

Nơi nhận                                                                          TM.BAN THƯỜNG VỤ

- LHCHKH&KT VN;                                                                   P. CHỦ TỊCH

- UBNDtỉnh;                                                                                 

- Cụm TĐsố 7;                                                                                     Đã ký

- Ban Dânvận TU; Ban Tuyên giáo TU;

- Sở Nộivụ; LMHTX tỉnh;                                                               NguyễnThị Hiền

- UV BCH;

- Lưu.[1] Hội Luật gia: Dự thảo sửa đổi Luật Đấu giá tài sản; Luật Đường bộ, Luật Trật tự antoàn giao thông; Luật Di sản văn hóa; Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn(sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Tưpháp cho người chưa thành niên; Luật Địa chất khoán sản; Luật Lưu trữ; dự thảoNQ HĐND tỉnh về phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh năm 2024, dự thảo Quy định hệsố điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024; Chiến lược phát triển TN giaiđoạn 2021-2023; Tổ chức tư vấn pháp luật 44 trườnghợp cho công dân trong đó có 27 trường hợp (miễn phí)  thuộchộ chính sách và hoàn cảnh khó khăn và 37 phạm nhân; tham gia giámsát, phản biện các chuyên đề như: Dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm trênđịa bàn Tp. Tân An.

[2]  Hội Kiến trúc sư:  05 Dự án (Khu Công nghiệp Tân Tập, khu Đô thị ĐứcHòa; Khu đô thị Bình Phong Thạnh - Huyện Mộc Hóa; Khu dân cư biệt thự nhà vườnvà Khu đô thị - Thương mại dịch vụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức); 02 Đề án (Điềuchỉnh cục bộ quy hoạch Thị trấn Hậu Nghĩa; Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chungthị xã Kiến Tường tỉnh Long An đến năm 2045. Hội Y học: Góp ý với Tỉnh vềqui chế tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giaonhiệm vụ;

 

[3] . Hội Cựu Giáo chức: Tổ chức toạ đàm Giáo dục lýtưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu niên, nhi đồng; Hội làm vườn: Tuyên truyền kế hoạchphát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùngĐBSCL. Triểnkhai đề án phát triển nông nghiệp hửu cơ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theoQuyết định số 1650/QĐ- UBND tỉnh ngày13/2/2024; Hội Luật gia tỉnh:Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 63 cuộc với hơn 3.200người dự. Hội Dược học Tổ chức mời các Giáo sư, tiếnsĩ bệnh viện tuyến trên về tậphuấn công tác chuyên môn về Dược năm 2024 cho gần 500 hội viên và mộtsố thành viên có nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên môn. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng và làm tốt chức năng hoà giải bảo vệ người tiêu dùng; Phối hợpcác đơn vị liên quan treo 1.000 băng ron, Phướn tuyên truyền hưởng ứng ngàyquyền của người Việt Nam trên địa bàn tỉnh (15/3/2024). Hội Y học: Tổ chức 02 lớp đào tạo trựctiếp và trực tuyến với sự tham dự gần 800 lượt học viên (chuyên đề đái tháođường và về cấp cứu phản vệ)

 

[4] Hội Cựu Giáo chức, Hội làm vườn, Hội Luật Gia, Hội ĐôngY, Hội Kiến trúc sư...

[5] Hội Tin học: Tổ chức Hội thảo “ Tạo lập, khaithác dữ liệu để tạo ra giá trị” với sự tham gia của 50 hội viên; Hội Cựu Giáo chức: Tuyên truyền xây dựng gia đìnhvăn hoá, gia đình học tập; mô hình “công dân học tập”vận động xây dựng môitrường giáo dục an toàn, lành mạnh …;Hộilàm vườn: Phối hợp Hội ND tỉnh và các công ty thành lập CLB canh tác thôngminh trên sầu riêng tại xã Tân hiệp Thạnh Hoá với 32 hộ tham gia diện tích trên100ha; tổ chức 6 lớp tập huấn;2 lúa, 2 rau, 1 chanh, 1 thanh long với 600 lượt nông dân ở các huyện tham dự(Thạnh Hoá, Đức Huệ, Cần Giuộc, Châu Thành, TPTA Hội Đông Y: Vận động trồng và sử dụng cây thuốc nam để phòng vàđiều trị một số bệnh thông thường tại nhà theo phương châm “Thầy tại nhà, thuốc tại vườn” với322 vườn thuốc nam mẫu.

[6] HộiIuật gia: Vận động tặng quàcho hội viên, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… nhân dịp đón xuân GiápThìn năm 2024 được 239 phần trị giá hơn 136.000.000đồng; Hội Đông Y: Vận động cán bộ , hội viên, cácnhà hảo tâm và các công ty hỗ trợ thuốc, tiền tổ chức khám chữa bệnh phát thuốcvà tặng quà Người cao tuổi, gia đình chính sách, gia đình nghèo tại xã vùngsâu, vùng xa nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; tặng áo quan cho người nghèo; thamgia các công trình công cộng tại địa phương... Tổng số tiền 2.227.360.000 đồng. Trong đó, khám, chữa bệnh và cấp thuốcmiễn phí cho 166.842 lượt người, tổngtrị giá là 9.560.257.000 đồng; Hội Làm vườn: Vận động mạnh xây dựng02 cây cầu nông thôn trị giá 250triệu; Hội Cựu Giáo chức: Nhân dịp Tết Nguyên Đán Hội CGC các cấp đã thămhỏi tặng quà 50 hội viên khó khăn trị giá 35triệu đồng. Hội CGC Tỉnh đã đến thăm hội viên CGC là “Chiến sĩ Điện biên” nhânkỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. đồng; Hội Điềudưỡng: Tham gia hiến máu nhân đạo, hưởng ứng “Tháng nhân đạo” theo kế hoạch củađơn vị.

                                Bài: T.T.B

 

 

 

 

Các tin khác: