Thứ Năm,18/07/2024 01:56   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 2
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 2

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An ( gọi tắt là Liên hiệp hội ) là một tổ chức chính trị - xã hội  của tầng lớp trí thức hoạt động trong các hội khoa học và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Long An. Liên hiệp hội làthành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và là thành viên của Ủy ban mặt trận Tổ quốc việt Nam tỉnh Long An.

Thành lập theo Quyết định số  45/2005/QĐ-UB ngày 07/01/2005  của UBND tỉnh Long An

Đại hội lần thứ nhất ngày 11/7/2004

Đại hội lần thứ hai ngày 27/5/2010

Liên hiệp hội có các chức năng sau:

1. Tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong tỉnh, ngoài tỉnh, nước ngoài; điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội thành viên

2. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cuả các hội viên, hội thành viên, của trí thức khoa học và côngnghệ trong tỉnh.

Liên hiệp hội có những nhiệm vụ sau:

1. Củng cố phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp hội điều hòa, phối hợp và hỗ trợ hoạt động của các hội thành viên.

2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức và cán bộ hội nhằm thực hiện các hoạt động:

2.1 Tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các dự án đầu tư quan trọng của Đảng và Nhà nước trong tỉnh.

2.2 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ thích hợp vàosản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, thực hiện giám sát hoạt động nghề nghiệp và các dịch vụ công khác.

2.3 Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân. Tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích ý tưởng sángtạo của quần chúng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2.4 Phối hợp  tổ chức các hoạt động giáo dục- đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,bồi dưỡng nhân tài.

2.5 Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hội hóa khác.

3. Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ.

3.1 Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tínhcông đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp.

3.2 Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực khoa học & công nghệ.

3.3 Vận động trí thức khoa học vàcông nghệ người Việt Namở nước ngoài tham gia đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương Long An.

3.4 Tạo điều kiện nâng cao trìnhđộ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của những ngườilàm công tác khoa học và công nghệ.

4.Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

4.1 Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của MTTQ VN triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4.2 Phản ánh nguyện vọng và ýkiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Đảng, Nhà nước và MTTQ VN tỉnh.

5.  Hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ theo qui định của pháp luật