Thứ Bảy,22/06/2024 04:37   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 1
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 1

Hoạt động LHH tỉnh Long an

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh xây dựng Kế hoạch Hội nghị trí thức khoa học và công nghệ 10/04/2024

 UBND TỈNH LONG AN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  LIÊN HIỆPCÁC HỘI                                 Độclập-Tự do-Hạnh phúc

KHOAHỌC VÀ KỸ THUẬT                                                                          

                                                                    Long  An, ngày 09 tháng 4  năm 2024

Số 06/KH-LHH

 

KẾ HOẠCH

Hội nghị trí thức khoa học vàcông nghệ học tập, quán triệt Nghị quyết

HNTW 8 (Khóa XIII), Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và triển khai Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2024 của tỉnh; Kỷ niệm Ngày Khoa học&Công nghệ Việt Nam 18/5/2023

-----------------

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học vàKỹ thuật tỉnh; Nghị quyết của Đảng đoàn Liên hiệp Hội năm 2024 về học tập, quán triệt Nghịquyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò củađội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững tronggiai đoạn mới; quán triệt Chươngtrình của Tỉnh uỷthực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW,ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Vềđẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh”; Triển khai Chuyên đề 2024 của tỉnh; Kỷniệm Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5/2023.

 Ban Thường vụLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp hội) xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm tạo chuyển biến mạnhmẽ trong nhận thức và hành động của các Hội thành viên, đơn vị liên kết Liên hiệphội về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 45-NQ/TW, Chươngtrình của Tỉnhuỷ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW. Phát huy trí tuệ, sức sáng tạo đội ngũ trí thức KH&CNtham gia vào nghiên cứu khoa học, phát triển côngnghệ, phố biển kiến thức, ứng dụng KH&CN góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

- Thông qua Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của BộChính trị kịp thời phát hiện biểu dương nhữngmô hình hay, các điển hình tiên tiến (tập thể, cá nhân trí thức KH&CN) trong họctập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 - Hội nghị đảmbảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

II. Nội dung, hình thức và Báocáo viên

1. Quán triệt Nghịquyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò củađội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững tronggiai đoạn mới. Chươngtrình của Tỉnhuỷ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW.

Báo cáo viên: Đồng chí HoàngĐình Cán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thưĐảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp Hội.

       2. Triểnkhai chuyên đề 2024 của tỉnh “Học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửađổi lối làm việc, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩthật, nói thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật”.

Báo cáo viên: Đồng chí HoàngĐình Cán Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Đảngđoàn - Chủ tịch Liên hiệp Hội.

3. Sơ kết 03 năm thựchiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thựchiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Bằng văn bản kèm theo).

4. Khen thưởng: 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. Thành phần, số lượng đại biểu, địa điểm, thời gian thựchiện

1. Thành phần, số lượngđại biểu

- Ban Chấp hànhLiên hiệp Hội (27)

- Các Hội thànhviên Liên hiệp hội: Mỗi hội cử 03 người (03 đc x 17 = 51).

- Các đơn vị liên kết Liên hiệp hội: Mỗi đơn vị 01 người  (13)

- 3 tập thể, 10 cá nhân

Tổng cộng: 101 đại biểu

2. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

3. Thời gian: 01 ngày (Trong tháng5/2023)

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Thường trực Liênhiệp hội xây dựng Kế hoạch Hộinghị trí thức khoa học và công nghệ học tập, quán triệt Nghị quyết số45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 45, Chuyên đề 2024 của tỉnh, Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chínhtrị, Kỷ niệm Ngày Khoa học& Công nghệ Việt Nam18/5/2023.

2. Các Hội thành viên, đơn vịliên kết, căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện, cử đại biểu tham dự và xét, chọntrí thức có thành tích tiêu biểu trong học tập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gởi về Thường trực Liên hiệpHội tỉnh đúng thời gian quy định (Văn bản kèm theo).

3. Các đồng chí Uỷ viên BCH Liên hiệp Hội theo chức năng, nhiệmvụ được  giao sắp xếp công việc tham dự đầyđủ theo Kế hoạch.

4. Thường trực Liên hiệp Hộiphối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị nội dung, thư mời và công tác hậucần phục vụ Hội nghị theo kế hoạch đề ra. 

 

Nơi nhận:                                                                               T/M. BAN THƯỜNG VỤ

- LHHKHKTVN(B/C)                                                                    PHÓ  CHỦ TỊCH

- TTTỉnh ủy (B/C)

- Cácđ/c UVBCH LHH tỉnh,                                                                (đã ký)

- Cáchội thành viên, đơn vị liên kết

- LưuVP LHH tỉnh                                   

                                                                                                    Nguyễn Thị Hiền 
Bài: T.T.B                    

Các tin khác: