Thứ Năm,18/04/2024 15:39   Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An !.

Tìm kiếm

Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 3
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 3

Hoạt động LHH tỉnh Long an

Liên hiệp hội tỉnh tổ chức Hội nghị trí thức KH&CN gắn với Tổng kết hoạt động năm 2023 19/12/2023

UBND TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN HIỆP CÁC HỘI

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

________________

Long An, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Số 05-KH/LHH

                                                                           

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị trí thức Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng gắn với Tổng kết hoạt động Liên hiệp hộinăm 2023

_____    

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuậttỉnh năm 2023; Nghị quyết số 08 -NQ/ĐĐLHH, ngày 06/12/2023 của Đảng đoàn Liênhiệp hội về Hội nghịtrí thức triển khai thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Pháttriển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trongtình hình mới”, gắn với Tổng kết hoạt động năm 2023, Ban Thường vụLiên hiệp hội xây dựng Kế hoạch cụ thể nhưsau:

I.Mục đích, yêu cầu

- Nhằm nâng cao nhận thức cho độingũ trí thức khoa học-công nghệ tỉnh về Chương trình số 38-CTr/TU ngày12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phụcvụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”, từ đó góp phần triển khaithực hiện có hiệu quả Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá kết quả hoạt động củaLiênhiệp hội năm 2023 và xây dựng phương hướng,nhiệm vụ năm 2024.

- Hộinghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II.Nội dung hội nghị

1. Báo cáo tổng kết hoạt độngLiên hiệp hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội).

2. Quán triệt Nghị quyết số36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứng dụng công nghệsinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” và Chươngtrình số 38-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyếtsố 36 của Bộ Chính trị (Đồng chí HoàngĐình Cán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thưĐảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp hội).

3. Phát biểu tham luận

Các đơn vị báo cáo tham luận vềkế hoạch thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnhủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triểnvà ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tìnhhình mới”, gồm:

- Sở Khoa học và Công nghệ

- Sở Y tế

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn

4. Hội nghị thảo luận

5. Khen thưởng (Chủ tịch LHHkhen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích đóng góp cho hoạt động LHHnăm 2023)

6. Kết luận Hội nghị (Thường trực Liên hiệp hội).

III.Thành phần, số lượng đại biểu, địa điểm, thời gian thực hiện

1. Thành phần, số lượng đại biểu

- Đại diện lãnh đạo: Tỉnh uỷ,HĐND, UBND, MTTQVN tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vậnTỉnh ủy (07 đồng chí)

- Đại diện lãnh đạo các sở: Nộivụ, Khoa học-Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo (04 đồngchí)

- Ban Chấp hành LHH (27 đồng chí)

- Các Hội thành viên: Mỗi hội cử03 đồng chí (03 đồng chí x 17 = 51 đồng chí).

- Các đơn vị liên kết  (13 đồng chí)

- Thành viên danh dự của LHH (02đồng chí)

2. Địa điểm: Hộitrường Tỉnh ủy

3. Thời gian: 8 giờ ngày 22/12/2023

IV.Tổ chức thực hiện.

- Các Hội thành viên và các đơnvị liên kết lựa chọn cử đại biểu tham dự theo Kế hoạch.

- Các đồng chí Uỷ viên BCH LHHtheo chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo chuẩn bị nội dung (báo cáo thamluận, ý kiến thảo luận), cử đại biểu tham dự và sắp xếp công việc tham dự đầy đủtheo Kế hoạch.

- Ban Thường vụ, Thường trực Liên hiệphội chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội, các Hội thànhviên, các đơn vị liên kết thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; đồng thời chuẩnbị nội dung, thư mời và công tác hậu cần phục vụ để Hội nghị đươc tổ chức thànhcông theo Kế hoạch. 

Nơi nhận:

- Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam (b/c),                      

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),

- UBND tỉnh (b/c)

- Các đc UV.BCH LHH tỉnh,                      

- Các hội thành viên, đơn vị liên kết,

- Lưu VP LHH tỉnh.                                   

T/M. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Hoàng Đình Cán

        Bài và ảnh: T.T.B
Các tin khác: